Züchter
Zuchtgemeinschaft
Rasse Farbenschlag Noten
Siegfried Felter
Gimpeltaube Kupfergimpel, Schwarzflügel
  • v 97 Gimpelband
  • 2x v 97 E1
  • hv 96 E1
  • 2x sg 95 E/Z
Siegfried Felter
Gimpeltaube Goldgimpel, Schwarzflügel
  • v 97 Gimpelband
  • hv 96 E
  • sg 95 E
Friedhelm Overdiek
Gimpeltaube Goldgimpel, weiß m. Binden
  • 2x hv 96 E